DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

1. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti Pirminio mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio.
2. Pirminio mokymo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 6 mėn., jei šalys nepasirašė susitarimo dėl Pirminio mokymo sutarties pratęsimo.
3. Kai mokinys, mokosi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ „Regitra“ teorijos egzaminą su Vairavimo mokykla turi sudaryti Pirminio mokymo sutartį dėl praktinio vairavimo įgūdžių suteikimo. Prie Pirminio mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra“ išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta Vairavimo mokyklos vadovo arba jo įgalioto asmens, parašu ir antspaudu.
4. Vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu pagilinti savo teorines žinias ir (ar) įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius tos kategorijos transporto priemonei, kurios mokymo kursą yra baigęs, turi sudaryti Žinių ir (ar) įgūdžių tobulinimo mokymo sutartį dėl papildomo mokymo.
5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartis, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartis arba mokiniui vienašališkai nutraukus jas, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.
6. Kitos mokymo sutarčių sąlygos aptariamos pačiose sutartyse.
II.  Šalių teisės ir pareigos

7. Mokinio teisės:
7.1. Mokinys, išklausęs teorijos ir (arba) atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad Vairavimo mokykla išduotų pažymą, patvirtinančią išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valadnų skaičių).
7.2. Gauti informaciją iš Vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų.
7.3. Laikinai sustabdyti mokymosi kursą prieš tai informuodamas Vairavimo mokyklą.
8. Mokinio pareigos:
8.1. Pradėjus teorijos mokymo kursą, užsiėmimus lankyti su grupe, su ja ir baigti. Nespėjusiems, leisti papildomai lankyti kitoje grupėje.
8.2. Laikytis bendrųjų viešosios tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros  reikalavimų, Vairavimo mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, tausoti Vairavimo mokyklos įstaigos turtą, o už padarytą materialinę žalą atlyginti Vairavimo mokyklai materialinius nuostolius padarytus dėl savo kaltės.
8.3. Laiku sumokėti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymą, dokumentų įforminimą.
8.4. Prieš sudarant mokymo sutartis, pateikti teisingus asmens duomenis.
8.5. Negalintis sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, perspėti Vairavimo mokyklą ar vairavimo instruktorių prieš 1 dieną iki 18.00 valandos. Jei mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo Vairavimo mokyklos ar vairavimo instruktoriaus, tokiu atveju jam pinigai už užsiėmimą nebus grąžinami.

2

8.6. Pagal nustatytą tvarką ir nustatytu laiku lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas, atvykti į paskutinio praktinio vairavimo mokymo užsiėmimą, kuris skiriamas galutinei įskaitai. Mokinys duoda sutikimą galutinės vairavimo įskaitos metu daryti vaizdo ir garso įrašą. Galutinė įskaita laikoma vairavimo mokymo aikštelėje ir realiame eisme. Galutinės įskaitos vertinimo kriterijai tokie pat kaip VĮ „Regitra“. Mokiniui pageidaujant, Vairavimo mokykla suteikia galimybę peržiūrėti galutinės įskaitos vaizdo įrašą.
8.7. Mokantis vairuoti AM, A1, A2 arba A kategorijų transporto priemones, prieš praktinį mokymą išklausyti instruktavimą. Praktinio mokymo metu dėvėti saugos priemones (šalmą, alkūnių, kelių, pečių apsaugas, pirštines).
9. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:
9.1. Suteikti mokiniui teorijos žinių ir (arba) praktinio vairavimo gebėjimų bei įgūdžių.
9.2. Sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą.
9.3. Skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550).
9.4.  Užtikrinti, kad mokant vairuoti AM, A1, A2, A kategorijų transporto priemones mokinys dėvėtų saugos priemones (šalmą, alkūnių, kelių, pečių apsaugas, pirštines), tarp mokinio ir jį lydinčio instruktoriaus būtų palaikomas radijo ryšys.
9.5. Teorijos mokymą vykdyti grupėmis (arba individualiai), o praktinį – individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 akademines valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 akademines valandas.
9.6. Mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis.
9.7. Užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su Vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai.
9.8. Užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad jų būtų laikomasi.
9.9. Vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurias įsakymu konkrečiai Vairavimo mokyklai patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas.
9.10. Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus.
9.11. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti VĮ „Regitra“ informaciją apie mokinį.

III. Baigiamosios nuostatos

10. A kategorijos transporto priemonės mokymas vyksta nuo kiekvienų metų balandžio 1 d. iki lapkričio 10 d.
11. Mokymo sutarčių šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Mokymo sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3

13. Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.
14. Visi Vairavimo mokyklos darbuotojai bei vairavimo mokyklos mokiniai (prieš sudarydami mokymo sutartį) supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.